20180226 05 01

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียน การสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขยายผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้ คลอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างครูวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อย่างถูกต้องและชัดเจน

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียน การสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขยายผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้ คลอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างครูวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อย่างถูกต้องและชัดเจน
    นางสาวนพกนก บุรุษนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล กำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเรียนรู้ทักษะการพูด การนำเสนอกิจกรรม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อนำไปเผยแพร่ และเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร (ศปป.1)

20180226 05 01
20180226 05 04
20180226 05 05
20180226 05 0220180226 05 03

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์/ภาพข่าว สวท.กาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล