20180226 03 03

   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์การเกษตรดีเด่น และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์แห่งชาติ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น

 

   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่ง จัดขึ้นเพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์การเกษตรดีเด่น และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์แห่งชาติ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น

20180226 03 01
20180226 03 02
20180226 03 03
20180226 03 04
20180226 03 05
20180226 03 06
20180226 03 07
20180226 03 08

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล