A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะ
 
   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน และมีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และพัฒนาสู่การเป็นข้อตกลงร่วมหรือข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีภาคประชาสังคมและภาคชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะ

   กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือการจัดการขยะจากต้นทางที่เหมาะสมของจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนและท้องถิ่น การเสวนาวิชาการรูปแบบการจัดการขยะจากต้นทางที่เหมาะสมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและผู้แทนชุมชนต้นแบบ การจัดนิทรรศการ การรับสมัครอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล