A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง

   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563ถึง 18 ธันวาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบประการณ์การบริหารงาน ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานภาคี ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

   ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูงของกิจการเอกชน จำนวน 61คน เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
   โดยการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดและการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดที่ผ่านกระบวนบำบัดรักษา โดยกระบวนการชุมชนบำบัดตำบลอีตื้อ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอีตื้อ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล