A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

20180223 02 06
     วันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "Happiness For All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการที่มีสาเหตุเกิดจากการประสบภัยจากการ ใช้รถใช้ถนน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) โดยปี พ.ศ.2561 มีผู้พิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 994,000 บาท
     วันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "Happiness For All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการที่มีสาเหตุเกิดจากการประสบภัยจากการ ใช้รถใช้ถนน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) โดยปี พ.ศ.2561 มีผู้พิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 994,000 บาท
      นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ "Happiness For All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบน ท้องถนน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความห่วงใย ความใส่ใจต่อผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน รวมถึงเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเพื่อให้ถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ รถนั่งธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า และขาเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 9 ครั้ง ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการแล้ว 159 ราย เป็นเงิน 7,298,000 บาท
20180223 02 01
20180223 02 02
20180223 02 03
20180223 02 04
20180223 02 05
20180223 02 06

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล