จังหวัดกาฬสินธุ์อบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ไดโนเสาร์ศิลป์

    วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ไดโนเสาร์ศิลป์ จัดขึ้น ณ อาคารธรรมศาลา 80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 445 คน เข้าร่วมรับการอบรม มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิลปินไทยอีสาน คณะอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความชำนาญด้านงานประติมากรรม ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เข้ารร่วมอบรม 
     นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสัญลักษณ์ไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ไดโนเสาร์ศิลป์ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ให้พร้อมที่จะสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยไดโนเสาร์ที่ได้จากการฝึกอบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ไดโนเสาร์ศิลป์ครั้งนี้ จำนวน 3 ตัว จะนำไปจัดแสดงในจุดที่เหมาะสมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ในมิติวัฒนธรรมสู่สากล ต่อไป
20180223 01 01
20180223 01 02
20180223 01 03
20180223 01 05
20180223 01 06
20180223 01 07
20180223 01 08
20180223 01 09
 
ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

พิมพ์ อีเมล