A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) ที่บริเวณสวนสาธารณแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณแก่งดอนกลางและลำเลียงผักตบชวาขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่นำไปทิ้งนอกพื้นที่ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นแก้มลิงในการรองรับการะบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ให้สามารถรองรับน้ำได้มากที่สุดเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในฤดูน้ำหลาก

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน ในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามคำปฎิญาณของจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล