ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด เอกสารโครงการ

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ที่ 2 - บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลนาเชือก

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย182 บ้านนาเชือก หมู่ที่ 2  ตำบลนาเชือก

Print Email