A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปล่อยพันธุ์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
 
   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บึงหนองอ้อ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2,12 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมาลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว

   ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ได้กำหนดให้วันประมงแห่งชาติของไทย จากเดิมวันที่ 13 เมษายน เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 กันยายนของทุกปีเพราะเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูฝน สภาพทางธรรมชาติของแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำมากเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน และในวันที่ 21 กันยายน ยังถือเป็นวันครบรอบสถาปนากรมประมงอีกด้วย กรมประมงจึงจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล