ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างถังสูง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระดับอำเภอ

 

 

 

แบบ ปร.5

พิมพ์