A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในพื้นที่อำเภอยางตลาด และอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อให้มีบ้านพักอาศัย ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านเลขที่ 88 ให้กับนางรัตน์ ภูกองชนะ อายุ 72 ปี ราษฎรบ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม โดยมีนายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด ประชาชนร่วมพิธี

     นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน เป็นคนดีของสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือบ้านไม่แข็งแรง สำหรับอำเภอยางตลาด ได้สำรวจในพื้นที่ตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้คัดเลือกนางรัตน์ ผู้กองชนะ อายุ 72 ปี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 100,000 บาท และใช้แรงงานในพื้นที่ช่วยกันก่อสร้าง

     ส่วนที่บ้านโนนบุรี หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้นางสุภาพร พาชนิด ราษฎร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ โดยมีพระครูสิริพัฒน์นิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมรับมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล