A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท) เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมเป็นส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

   วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านการอบรม ในหลักสูตร หลักประจำ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน เปิดอบรมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท) เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–31 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

    นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จิตอาสาราชทัณฑ์ ครั้งนี้เป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีความสมัครใจ ทั้งชายและหญิง เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้ต้องขัง ได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขัง และเป็นการชดเชยความผิด ที่ได้กระทำให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้กำหนดหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าว ให้กับเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมผู้ต้องขัง พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากจิตอาสาประจำภาคในการอบรมตามหลักสูตร ได้แก่ สำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย วินัยและหลักในการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมือง การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

     ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคม ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์และหวังว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะเป็นจิตอาสาที่ดี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล