A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจน เป็นคนดีของสังคม มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ให้แก่ นางอุไร ภูกองพัน บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านโจด ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

          จากนั้นได้เดินทางไปมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่ นางสาวกนกพร คำควร บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 บ้านน้ำบุ้น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
          นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดสร้างบ้าน จำนวน 10 หลัง และซ่อมแซมบ้าน จำนวน 10 หลัง ให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน เป็นคนดีของสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และที่มีบ้านไม่แข็งแรง มั่นคง โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้ร่วมกันพิจารณามีมติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน จำนวน 10 หลัง ๆ ละ 100,000 บาท และซ่อมบ้าน 10 หลัง ๆ ละ 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ให้อำเภอใช้แรงงานในพื้นที่ช่วยกันก่อสร้าง พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมจากองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสมทบ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล