คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวบรวมข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 
    (10 ก.ค.63)ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 7 นายพีระเพชร ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 10 นางบุญรื่น ศรีธเรศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายนิรมิต สุจารี กรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นการมาติดตามและศึกษาดูงาน เรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก "ที่ดิน" เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

    โดยเป็นการมาศึกษาสภาพปัญหา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ ยังได้ลงพื้นที่ เพื่อไปรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอำเภอนามน อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอสหัสขันธ์ด้วย
 
    นายฉลาด ขามช่วง ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า เป็นการลงมารับทราบปัญหาจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ เป็นพื้นที่ สปก. เป็นพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หรือที่สาธารณประโยชน์ และเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ประชาชนได้เข้ามาจับจองเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหลังจากได้มารับฟังปัญหาข้อเท็จจริง จากพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะนำความต้องการ ปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไข สรุป รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป

พิมพ์