A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผลสำเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีอาชีพมีงานทำและได้พัฒนาบ้านเกิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมขับเคลื่อน เพื่อพัฒนางานตามแนวพระราชดำริร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ
          นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวบรรยายสรุปในโอกาสที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่มีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ เป็นที่ปรึกษาฯ พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน "ชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ" ณ ฝายทดน้ำห้วยปอ บ้านบัวสามัคคี ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต Covid-19 ทำให้คนตกงาน เกษตรกรมีหนี้สินนอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำทรุดโทรม มูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงได้ริเริ่มโครงการ โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของ Covid-19


          โดยจัดทำโครงการในพื้นที่ จำนวน 37 โครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง คือมีน้ำและระบบจัดการน้ำเข้าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมการทำกิจกรรมด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ในพื้นที่ ช่วยลดรายจ่าย สามารถสร้างรายได้เพิ่ม มีการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนร่วมกัน ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่เกิดความเข้มแข็ง สามารถคิดและต่อยอดกิจกรรมด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จของโครงการฯ นอกเหนือไปจากชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับประโยชน์แล้ว โครงการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มาร่วมกันทำนี้ สามารถสร้างให้เกิดอาชีพที่มั่นคงระยะยาวแก่ชาวบ้านได้ เป็นการทำแบบเล็กไปหาใหญ่ โดยให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเข้ามาร่วมเพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบของงานเพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์ขยายงานต่อไปได้เอง ที่สำคัญคือ ให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและบัณฑิตว่างงาน ได้มาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต

ที่มาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล