ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในจังหวัดตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563

พิมพ์