A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

กาฬสินธุ์อบรมผู้หลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่สมัครใจในการเข้ารับบำบัด รักษายาเสพติด จำนวน 100 คนจาก 18 อำเภอ โดยใช้เวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

     นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ผู้ได้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่โชคดีมากที่มีโอกาสได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และโทษที่ได้รับ นับตั้งแต่โทษทางสังคม จนถึงโทษทางกฎหมาย บางคนก็เกิดครอบครัวแตกแยก ญาติพี่น้อง ลูกเมีย พ่อแม่ ถูกคนในสังคมรังเกียจหวาดระแวง กลายเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นเพราะสาเหตุมาจากตัวเราคนเดียวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการอบรมครั้งนี้ก็เป็นการนำผู้เข้าอบรมมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเมื่อจบการอบรมแล้วก็ให้กลับตัว กลับใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ตั้งใจประกอบอาชีพที่สุจริต ตัวเราเองและครอบครัวก็จะได้ความรัก ความไว้ใจ จากในชุมชน ในหมู่บ้าน ในสังคม เหมือนก่อนที่เราจะหลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
     นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอห้วยเม็กได้รับโควต้าเข้ารับการอบรมรุ่นนี้ 6 คน ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมไปอยู่บ้านก็ให้ กำนัน ผู้ใหญ่ เฝ้าติดตามพฤติกรรม เข้าไปเยี่ยมให้คำแนะนำ เป็นขวัญกำลังใจเพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกและเป็นการแสดงให้สังคมเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเป็นดีของสังคมแล้ว

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล