A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเหนือ อำเภอเมือง ร่วมกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเหนือ ได้ร่วมกันถอนทำลายต้นมันสำปะหลังที่แปลงมันสำปะหลังของนายเพชรมณี นนฤๅชา บ้านหนาด ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 15 ไร่

ซึ่งเกิดการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมกับฝังกลบเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้เกิดการะบาดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่อื่น
 
ทั้งนี้โรคใบด่างมันสำปะหลังสามารถเกิดได้ 2 ทาง ได้แก่ การนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคมาปลูก และแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะของโรค สามารถถ่ายเชื้อจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นที่ไม่เป็นโรค ทำให้มันสำปะหลังที่เกิดโรคไม่มีการสร้างหัว ผลผลิตลดลง 80-100 เปอร์เซ็นต์ จำเป็นต้องรีบทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคทันทีเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ติดไปกับท่อนพันธุ์ไม่ให้เกิดการระบาดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทุกท่านตระหนักถึงความรุนแรงของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมั่นสำรวจแปลงอยู่เสมอ เมื่อสำรวจพบโรคใบด่างมันสำปะหลังให้กำจัดแมลงหวี่ขาวพาหะ พร้อมทั้งกำจัดต้นที่เป็นโรค และคัดเลือกท่อนพันธุ์จากแปลงที่เชื่อถือได้ไม่มีประวัติที่เป็นโรค ไม่นำท่อนพันธุ์จากพื้นที่ที่มีการระบาดเข้ามาปลูกในพื้นที่เด็ดขาด 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล