A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์เน้นให้ ชรบ.ใช้ชีวิตด้วยพลังเสริมและขยายผลให้ชุมชน หมู่บ้าน ของตนเอง

   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ภายหลังมอบประกาศนียบัตร นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้ผ่านการอบรมว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้นำชุมชน เป็นผู้ที่มีและรู้ข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านชุมชนตนเองดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด ความยากจน ข้อมูลที่ดีหรือไม่ดีรู้ทั้งหมด จึงขอให้ร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและแก้ไปปัญหาต่างๆ ซึ่งหลักของการรักษาความปลอดภัยมี 3 อย่าง คือ การรักษาความปลอดภัยให้คน รักษาความปลอดภัยเอกสาร และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยที่เป็นความมั่นคงในระดับประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะไม่ให้ใครมาทำลายได้
 
ส่วนการทำงานที่ได้ผลที่สุด ชรบ. หรือใครก็แล้วแต่ต้องมีพลังเสริม ซึ่งพลังเสริมนี้ไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็นพลังเสริมที่เกิดจากตนเอง คือต้องมีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถทำอะไรก็ได้ พลังเสริมจากครอบครัว มีเมียเป็นแม่บ้านที่ดีให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวไม่นอกลู่นอกทางให้เกียรติรักและเครารพกันเสมอสามารถไว้วางใจได้ มีลูกที่เป็นคนดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัว ซึ่งเป็นพลังเสริมที่ดีที่สุด หากครอบครัวใดสามี หรือภรรยาไว้ใจกันไม่ได้ ออกจากบ้านไปทำงานมีแต่ความหวาดระแวง หรือลูกหลานมีแต่หาเรื่องเดือนร้อนให้ครอบครัว การทำงานหรือการดำรงชีวิตก็จะไม่มีความสุข จึงขอให้ ชรบ.นำไปปฏิบัติและขยายผลในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง
 
นายบริการ อิ่มประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้จะได้นำไปปฏิบัติ ให้ความร่วมมือกับทางราชการโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพลังเสริมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อคิดไว้ไปขยายผล เพราะที่ได้เห็นมาหากครอบครัวใดสามีภรรยานอกใจกัน หรือบุคคลในครอบครัวไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรืออบายมุขร้อยละร้อยจะพบแต่ความเดือดร้อนไม่หยุดหย่อน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล