คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9389/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9389/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์