แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

#มาตรการผ่อนปรนระยะที่4

พิมพ์