A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

LIVE!!✅✅ แถลงสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

โพสต์โดย PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5082/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

พิมพ์ อีเมล