A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสร้างแท้งค์น้ำยักษ์ ที่วัดป่าเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำให้ชุมชน 4 หมู่บ้าน 850 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์

    วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา บ้านพุทธรักษา ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ร่วมกันขุดหลุมขนาดใหญ่

และสานไม้ไผ่เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุร่วมกับเหล็ก ฉาบด้วยปูน สร้างแทงค์น้ำขนาดยักษ์ ทำระบบประปาหมู่บ้าน โดยอาศัยบ่อบาดาล ซึ่งเป็นต้นทุนของแหล่งน้ำอยู่ภายในบริเวณวัดเขาพระนอน มาพัฒนา เป่า ล้าง สร้างระบบประปา เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอยางตลาด จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเว่อ คลองขาม นาเชือก และเขาพระนอน โดยมีการสร้างแหล่งน้ำทั้งการขุดคลองไส้ไก่ ขุดหลุมขนมครก สร้างฝายชะลอน้ำ ขุด เจาะ เป่าล้าง บ่อบาดาล สำหรับแท้งค์น้ำยักษ์ ขนาด 6×6×4 เมตร ที่บริเวณวัดป่าเขาพระนอน บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 จะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 4 หมู่บ้าน 850 ครัวเรือน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล