A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

รายงานพิเศษ จิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์ การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

    จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 1 ใน 22 จังหวัด ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอยางตลาด จำนวน 4 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง จึงได้วางแนวทางการช่วยเหลือ ด้วยการการขุดแหล่งน้ำเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการรับน้ำ สร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อเก็บกักน้ำ ขุดเจาะ เป่าล้างบ่อดาลและสร้างฝายชะลอน้ำ


    จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอยางตลาด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้เกิดภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเว่อ ตำบลเขาพระนอน ตำบลนาเชือก และตำบลคลองขาม ภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 1 ใน 22 จังหวัด ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2563 ได้เริ่มการแก้ไขปัญหาในระยะที่ 1 กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน นำร่องในพื้นที่บ้านคำเจริญ หมู่ 10 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด โดยระดมอุปกรณ์เครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ำเข้าไปให้การช่วยเหลือ ทั้งการขุดลอกหนองน้ำเดิม คือห้วยก้านเหลือง เพื่อเพิ่มปริมาณการรับน้ำ สร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อเก็บกักน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ การขุดหลุมในคลองหรือหลุมขนมครก ขุดเจาะ เป่าล้างบ่อดาล แจกจ่ายน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำ
    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากนำร่องในระยะแรกทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์แล้ว ในระยะที่ 2 และ 3 ได้ดำเนินการในพื้นที่ที่เหลืออีก 3 ตำบล คือตำบลเขาพระนอน ตำบลนาเชือกและตำบลคลองขาม มีทั้งการขุดลอกหนองน้ำเดิม ขุดหลุมในคลอง หรือหลุมขนมครก ขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล เชื่อมหนองน้ำด้วยการขุดคลองไส้ไก่ แจกจ่ายน้ำ และสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ประชาชนทั้ง 27 หมู่บ้าน 4 ตำบล ของอำเภอยางตลาด ได้รับประโยชน์
    ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล