A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก พัฒนาการส่งจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกซุม จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกซุม พื้นที่ตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ "โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก" ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 กิจกรรม คือ วางบ่อซีเมนต์เพื่อฐานตั้งโอ่งเก็บน้ำ ฉาบซีเมนต์เพื่อเชื่อมวงบ่อ และขุดร่องวางท่อจุดจ่ายน้ำ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำให้กับเกษตรกรในการทำเกษตรได้อย่างทั่วถึง

   นายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำคำนำซุม ชลประทานก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2523 ต่อมาได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่น คือเทศบาลตำบลหนองสอรับผิดชอบ และมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอ่างเก็บน้ำคำนกซุม เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการส่งน้ำเพื่อการเกษตรสร้าง "โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก" จำนวน 3 จุด สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคำนกซุมมาเต็มเติมที่โอ่งที่เชื่อมต่อกันไว้ให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ได้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล