A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานระดับจังหวัด แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2-3

    วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่บริเวณสถานที่ดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จุดสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยไซร้ บ้านขาม หมู่ 3 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ พ.ท.ภูมินรินทร์ สุขเสพ หัวหน้าฝ่ายการข่าว กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าชุดประเมินผล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระดับจังหวัด

โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านขาม ตำบลคลองขาม ร่วมให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ
    จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านวังฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นสถานที่ในการขุดลอกลำน้ำปาว สถานีสูบน้ำบ้านนาแก พร้อมสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการกว่า 2,800 คน ได้รับประโยชน์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว แม้จะอยู่ใกล้กับลำน้ำปาว แต่ไม่สามารถสูบน้ำในพื้นที่เพื่อทำการเกษตร หรือใช้อุปโภคบริโภคได้ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ
     จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น 1 ใน 22 จังหวัด ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอยางตลาด ที่ประสบปัญหา 4 ตำบล ประกอบด้วยตำบลเว่อ ตำบลนาเชือก ตำบลคลอง ขาม และ ตำบลเขาพระนอน โดยระยะที่ 1 และดำเนินการแล้ว ขณะนี้ระยะที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วยกิจกรรมขุดลอกหนองน้ำเดิม ขุดหลุมในคลอง สร้างฝายชะลอน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล และแจกจ่ายน้ำ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่
     ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กรมกิจการพลเรือนทหารบก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันในการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่ รวมถึงขับเคลื่อนกลไกจิตอาสาสนับสนุน การป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยนำเครื่องจักรกล ยานพาหนะออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอีกทั้ง เพื่อให้ราษฎร์ที่ประสบภัยแล้ง ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล