A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

    วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 6 ราย และได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ราย

คือ นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ ปัจจุบันย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครพนม , นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นางสาวสุภัทรา สามัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอภิชาติ คำตานิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อีกจำนวน 4 ราย
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี ชื่นชม เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ถือว่าเป็นรางวัลอันสูงสุดของข้าราชการพลเรือน ขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจจนท่านเกษียณอายุราชการ ขอให้ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของข้าราชการตลอดไปในช่วงเวลาที่ท่านรับราชการ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล