A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 จิตอาสาพระราชทาน ซ่อมแซมบ้านเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 26 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก และนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านของชาวบ้านตำบลห้วยเม็ก

อำเภอห้วยเม็ก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุพัดกระหน่ำเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาพร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน เข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของ ให้กับราษฎร สำหรับอำเภอห้วยเม็ก มีบ้านเรือนเสียหาย 1,410 หลัง ยุ้งฉาง 22 หลัง คอกสัตว์ 32 หลัง โดยทางอำเภอ ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ หากเกินขีดความสามารถ จะได้รายงานขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 16.00-19.30 น. เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเบื้องต้นมีรายงานความเสียหายจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอท่าคันโท รวม 21 ตำบล 88 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 2.629 หลัง ยุ้งข้าว 22 หลัง คอกสัตว์ 32 คอก วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 6 แก่ง โรงสีข้าว 3 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 2 ไร่

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล