A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

กาฬสินธุ์ ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
 
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

   สำหรับกิจกรรมสำคัญของโครงการ คือการปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ในการเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 10 ครอบครัว โดยมีระยะทาง ปั่นจักรยานรวม 16.7 กิโลเมตร

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล