A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแสดงผลงานและการรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเปิด"ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า”
 
   ที่วัดกกต้องกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแสดงผลงานวิจัย"การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งมอบผลงานวิจัยคืนสู่ชุมชน ให้กับนายสาริกา อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า เพื่อนำผลงานไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

   นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิด"ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า” มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงวัฒนธรรมผู้ไท ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลกุดหว้า ด้วย
   ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ กล่าวว่า โครงการวิจัย "การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ” จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดตามโครงการ Kalasin Happines Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเลือกตำบลกุดหว้าเป็นพื้นที่เป้าหมาย เน้นสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผ้า กลุ่มท่องเทียว และกลุ่มไม้ไผ่ ผลจากงานวิจัยครั้งนี้คือการสร้างนวัตกรรมลงไปแก้ไขปัญหาให้ชุมชน เช่น การพัฒนาวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ แก้ไขปัญหาการสร้างวัตถุดิบจากไผ่ในหน้าฝนด้วยการอบให้สามารถมีวัตถุดิบใช้ตลอดปี การพัฒนามาตรฐานเรื่องอารยสถาปัตย์ โฮมสเตย์ การสร้างแผนที่การท่องเที่ยว และการออกแบบลวดลายผ้าให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท

ที่มาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล