A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน
        
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย หรือ Open house kamalasai school 2020 จัดขึ้นที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ภาษาดี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มีครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนักเรียนและครูในรอบปีการศึกษา 2562

ให้กับนักเรียนในเขตบริการ ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อเฉลิมฉลองถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู นิทรรศการหุ่นยนต์ของศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนกมลาไสย นิทรรศการวิชาการค้นคว้าอิสระของนักเรียน นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ นิทรรศการอาหารนานาชาติ และการประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลและวัสดุท้องถิ่น เป็นต้น
          นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย หรือ Open house kamalasai school 2020 เป็นงานที่โรงเรียนกมลาไสยนำวิสัยทัศน์ 5 ประการของโรงเรียน คือ ภาษาดี เทคโนโลยีก้าวไกล มีคุณธรรม มีนวัตกรรม และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาเชื่อมโยงกัน ทำให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกมลาไสยเข้าใจในบริบทของโลกอย่างชัดเจน นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ และได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเอง เรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองในอนาคต

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล