A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 หรือกาฬสินธุ์ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
         (13 กุมภาพันธ์ 63) พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 จัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ สถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำงานที่ปลอดจากการประสบอันตราย ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

ไม่มีข้อร้องเรียนและร่วมกันในการขับเคลื่อน Safety Thailand ซึ่งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกันในครั้งนี้จะร่วมดำเนินการหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใน 5 รูปแบบประกอบด้วย ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ดำเนินการมาตรการและแนวทางในงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน สถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 และร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล