A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 61 ทีม ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จำนวน 61 ทีม และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 47 คน รวม 474 คน ใช้สถานที่ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

          นางธนวรรณ มัธยมนันท์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายการดำเนินงานสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ศึกษา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติดี ปฏิบัติดี ขัดเกลานิสัยให้เป็นเยาวชนคนดีสังคม เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล