A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บรรลุตามวัตถุประสงค์

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐานที่จังหวัดได้ให้การช่วยเหลือ จำนวน 3,367 ครัวเรือน และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่ได้รับจากพื้นที่โดยนำไปวิเคราะห์ตามประเด็นการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

พิมพ์ อีเมล