A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

อำเภอยางตลาดเปิดงานประเพณีบุญคูณลานประจำปี 2563  
      
    วันที่ 11 ก.พ. 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ การรำบวงสรวงพระแม่โพสพ การออกร้าน จำหน่ายสินค้า OTOP 

ผลผลิตทางการเกษตร จากทุกตำบล นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการของเด่นของดีในแต่ละตำบล มีการประกวด ผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาบุญคูณลาน หรือบุญเดือนสามตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งมีการจัดทำบุญทุกหมู่บ้าน ในสมัยโบราณมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อนำข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางแล้วจะยังไม่สามารถตักข้าวไปสีได้จนกว่าจะถึงเดือนสาม เมื่อทำบุญคูณลานบวงสรวงบอกกล่าวพระแม่โภสพแล้วจึงสามารถนำข้าวลงจากยุ้งฉางได้

ภาพข่าว #สภ.ยางตลาด

พิมพ์ อีเมล