A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาฯ สสจ.กาฬสินธุ์รณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยง ในห้องน้ำ สถานีบริการน้ำมัน และ บขส.
      นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด แจกหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณที่พักผู้โดยสาร

รวมทั้งเก้าอี้ผู้โดยสารบนรถประจำทาง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน
      ส่วนที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน แยกโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน เวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ที่เป็น 7 จุดเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค ได้แก่ หัวฉีดชำระ ฝารองโถนั่ง พื้นห้องน้ำ ที่กดน้ำชักโครก ที่กดโถปัสสาวะ และก๊อกน้ำอ่างล้างมือ
      โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกฝ่าย ร่วมกันเฝ้าระวังการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในบางประเทศ ทั้งนี้ ในพื้นที่กาฬสินธุ์ ยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างการตระหนักรู้และให้ประชาชน ตื่นตัวในการเฝ้าระวัง และป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยไปในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก

พิมพ์ อีเมล