A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน
       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองเอกชัยธวัช เนียมศิริ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497

       โดยมี ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การมอบเข็มสดุดีอาสารักษาดินแดนแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส. จำนวน 15 นาย การมอบทุนการศึกษามูลนิธิ อส. แก่บุตรสมาชิก อส. จำนวน 3 ทุน มอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 ทุน การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และการมอบถุงยังชีพจำนวน 171 ชุดแก่สมาชิก อส.
       นายกองเอกธวัชชัย รอดงาม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 จำนวน 171 นาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การบริการประชาชน การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ สนับสนุนฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล