A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประชาชนทุกหมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดหน้าแล้งโดยไม่ขาดแคลน ด้านน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรต้องมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ข้าวนาปรัง และอื่นๆต้องไม่ยืนต้นตายเพราะภัยแล้ง และด้านน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
   ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ให้ได้รับผลกระทบ และไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล