A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์ Kick off Zero Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แปลงปลูกอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off Zero Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาใบอ้อย ฟางข้าว พร้อมชมการสาธิตกระบวนการผลิตอ้อย การใช้เครื่องยนต์การเกษตร เช่น สางใบอ้อย การตัดอ้อยสด การเก็บใบอ้อยแห้งบีบอัดเป็นก้อน

     ซึ่งในปีการผลิต 2562/63 โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มีปริมาณอ้อยที่จะหีบที่ 2,800,000 ตัน มีเปอร์เซ็นต์อ้อยสดคาดการณ์เฉลี่ย 45% โดยภายในปีการผลิต 2564/65 มีเป้าหมายในการเพิ่มอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ ให้ได้ 95% และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยรับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท รวมถึงส่งเสริมการปลูกอ้อยแก่เกษตรกร ส่งเสริมระบบชลประทาน เจาะบ่อบาดาล และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งนี้ด้านการขนส่งต้องมีความปลอดภัยเช่นกัน ต้องมีสายรัดอ้อยและผ้าแดงท้ายรถด้วย
     โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 โดยมีเป้าหมาย "สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน" ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562-2565 โดยมีวิสัยทัศน์เป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์หรือ Zero Burning ใน ปีการผลิต 2564/2565

พิมพ์ อีเมล