A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 
   นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เข้าพบและหารือด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM2.5) กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับฟังสถานการณ์และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟัง จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านโนนยิ่งสันต์ หมู่1ตำบลหนองบัว อำเภอนามน และบ้านโพนวิมาน หมู่ 7 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร สำหรับในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ น้ำในเขตชลประทานมีแหล่งน้ำที่พอเพียงสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค ส่วนนอกเขตชลประทาน ได้ติดตามและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล