A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ "โคกหนองกุง"

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ "โคกหนองกุง" ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

    โดยขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้มีการตรวจสอบข้อมูล ประวัติที่ดินในเขตที่สาธารณะประโยชน์ "โคกหนองกุง" เป็นรายแปลง เมื่อดำเนินการแล้ว จะได้นำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กบร.) เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดิน หากปรากฏว่าเอกสารสิทธิรายใด ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะพิจารณาเพิกถอน แล้วนำที่ดินไปจัดที่ทํากินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช.ต่อไป
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามครั้งนี้ เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล