A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

สมเด็จพระวันรัต ผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต ประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดบ้านหนองสระพัง จังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดบ้านหนองสระพัง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต วัดบ้านหนองสระพัง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วนำเข้าถวายแด่ประธานสงฆ์

       ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดบ้านหนองสระพัง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดเขตกว้าง 21 เมตร ยาว 26 เมตร

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล