A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ชาวบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการ
 
    วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองในสังคมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

   โดยในครั้งนี้ ได้นำการให้บริการประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นวดแผนไทย และบริการทางทันตกรรม มีผู้มารับบริการ 304 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้มารับบริการต่างดีใจที่ได้มีโครงการเช่นนี้ เพราะทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจสุขภาพ เจ็บป่วย ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ลำบาก และไม่เสียค่าใช้จ่าย
    นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว การให้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริการตัดผมฟรี แจกต้นกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้นพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าOTOP การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมชุมชน และการบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับประชาชน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล