A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เดินทางไปที่บริเวณตลาดสดชุมชนนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และประชาชนชาวอำเภอ ร่องคำร่วมให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   นายสุรจิตร นามน้อย หัวหน้าพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกแล้วเสร็จเมื่อปี 2558 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2 อำเภอ คือ อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ รวมพื้นที่ 51,312 ไร่ จำนวน 1,035 ครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้เป็นอย่างดี เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี เช่น ปลูกข้าวนาปี ปลูกพืชหลังนา พริก ผักปลอดภัย เลี้ยงไข่ไก่ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มผู้ปลูกพืชผักบ้านโนนเลิง กลุ่มผู้ปลูกพืชหลังนา กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มผู้ปลูกผักทรัพย์เจริญ กลุ่มผู้ปลูกผักตลอดปี และกลุ่มผู้ปลูกผักธนบุรี ทำให้มีรายได้เฉลี่ยภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 50,645 บาทต่อครัวเรือนเมื่อปี 2557 เป็น 67,855 บาทต่อครัวเรือนในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 33.98

พิมพ์ อีเมล