A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ารับฟังรายงานผลความคืบหน้าโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ , ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี , การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด , การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย , การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ ๑ และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆที่นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ และจะนำปัญหาที่พบไปเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

พิมพ์ อีเมล