A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
เครือข่าย Young Smart Farmer พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเสนอผลงานจากการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมสร้างแบรนด์ให้ทันการตลาดยุคใหม่
 
    วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครือข่าย Young Smart Farmer จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 275 ราย เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีเกษตรอำเภอ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและพัฒนา ผลผลิต โดยเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน พืช ปศุสัตว์ ประมง และการแปรรูปอื่น ๆ เช่น บัวสวยงาม เลี้ยงไส้เดือน หญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กลุ่ม Young Smart Farmer เป็นกำลังหลักสำคัญ ด้านการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในอนาคตอยากให้ พัฒนาให้เกิดเป็นแบรนด์กาฬสินธุ์ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาให้ทันการตลาดยุคใหม่
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล