A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก

   วันที่ 14 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นผลให้เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยมีครู อาจารย์ เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจำนวนมาก

   นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การเดินรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมอนุรักษ์ธรรมชาติ การแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ และการให้คำปรึกษาด้านสัตว์ป่า

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล