A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ MOU รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมนำเสนอผลงานในระดับภาค

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกพรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคือให้บรรจุโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ยุทธศาสตร์ของ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกองค์กร /ชุมชน เรือนจำ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติ สถานศึกษาทุกระดับ สถานประกอบการ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และศูนย์แห่งการเรียนรู้ โดยใช้สัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านภัยสุขภาพและยาเสพติด และกำหนดให้ทุกวันพุธ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกาฬสินธุ์

   สำหรับในปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ประเภท รวม 9 ชมรม ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่จังหวัดขอนแก่น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล