A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนพิการ

   วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใช้ในการดูแลคนพิการ

   นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยให้ศูนย์การศึกษาพิเศษดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 137 ทุน
   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ นำทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ด้วยความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล