A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับอำเภอกมลาไสยจัดพิธีประกาศนโยบายสาธารณะวาระ "กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ KALASIN SMART GREEN CITY” และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่เผาตอซัง อำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธาน เปิดงานการจัด พิธีประกาศนโยบายสาธารณะวาระ "กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ KALASIN SMART GREEN CITY” และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่เผาตอซัง อำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับอำเภอกมลาไสย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย

    ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การเสวนาแนวทางการรณรงค์ฯ จัดทำแผนตำบลไม่เผาตอซังและแผนพัฒนาอำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นย้ำถึงปัญหาการเผาตอซังทางด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ หมอกควัน ปัญหาต่อสุขภาพ การศูนย์เสียปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากตอซัง การลดต้นทุนการผลิตจากการไม่เผาตอซัง ซึงมีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการรณรงค์ไม่เผาตอซังและแผนพัฒนาอำเภอกมลาไสยเป็นอำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นายอำเภอกมลาไสย
   เสร็จแล้วก็ได้มีพิธีเปิดและนายอำเภอกมลาไสย ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประกาศนโยบายสาธารณะวาระ "กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ KALASIN SMART GREEN CITY” และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่เผาตอซัง อำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันกล่าวคำนิยมร่วมกันว่า OK KALASIN SMART GREEN CITY OK แล้วสะบัดธงสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ เสร็จแล้วก็ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไม่เผาตอซัง อำเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ต้นแบบ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ระดับกำนันในพื้นที่ต้นแบบ และระดับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต้นแบบ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล